Szkoła Podstawowa nr 2 w Miechowie

Szkoła Podstawowa nr 2 w Miechowie

32-200 Miechów

os. Generała Wł. Sikorskiego 15A

Tel.: (41) 383-05-97

PROJEKTY/PROGRAMY

 AKCJE, KAMPANIE, PROJEKTY, PROGRAMY

W KTÓRYCH UCZESTNICZY NASZA SZKOŁA

 

 

 

SPInKASzkolny Punkt Informacji i Kariery "SPInKa" 

 

Od 01.09.2017r. w naszej szkole rozpoczął działalność Szkolny Punkt Informacji i Kariery "SPInKa" realizowany w ramach projektu "Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II", do którego przystąpiła gmina Miechów. Projekt jest współfinansowany ze środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa  Małopolskiego  na  lata  2014-2020.

Głównymi celami funkcjonowania Szkolnego Punktu Informacji i Kariery jest:

• Przygotowanie  uczniów  do  świadomego  wyboru  zawodu  zgodnie  z  ich zainteresowaniami i możliwościami.

• Rozbudzanie  aspiracji  zawodowych  wśród  uczniów  i  motywowanie  ich do działania.

• Kształtowanie umiejętności wśród uczniów analizowania swoich cech osobowości w aspekcie wyboru zawodu.

• Dostarczanie  uczniom  informacji  o  zawodach,  wymaganiach  rynku  pracy, o systemie szkolnictwa ponadgimnazjalnego.

• Kształtowanie  wśród  uczniów  umiejętności  pracy  w  zespole,  komunikatywności, zaangażowania.

• Kształtowanie wśród uczniów umiejętności podejmowania decyzji.

• Przygotowanie uczniów do samodzielnego i aktywnego kształtowania swojej drogi zawodowej,  rozwój  umiejętności  rozpoznawania  własnych  zasobów  osobistych i ich wykorzystywania w kształtowaniu swojej drogi zawodowej.

• Kształcenie  wśród  uczniów  nawyków  nieustannego  planowania  przyszłości i konsekwentnego dążenia do realizacji celu.

• Kształtowanie  wśród  uczniów  postawy  otwartości  na  wiedzę i  prezentowania swojej osobowości.

• Kreowanie  wśród  uczniów  postaw  aktywnych,  przezwyciężania  bierności, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych.

• Pogłębianie  i  uporządkowanie  wiedzy  uczniów  na  temat  struktury i funkcjonowania szkół ponadgimnazjalnych.

• Wdrażanie  do  samodzielnego  poszukiwania  informacji  dotyczących  wyboru dalszego kierunku kształcenia i zawodu, na temat rynku pracy.

• Zapoznanie  z  podstawami  prawa  pracy,  poznanie  zasad  i  trendów  rządzących rynkiem pracy.

Udział w projekcie jest bezpłatny

Adresatami działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach Szkolnego Punktu Informacji i Kariery są przede wszystkim uczniowie oraz ich rodzice. Wsparcie  doradcze  polega  na  realizacji  warsztatów  w  klasach  III i zakończone  jest  stworzeniem  Indywidualnego  Planu  Działań dla  uczniów. Ponadto  doradca  prowadzi  ogólnodostępne  dyżury  dla  uczniów,  rodziców i nauczycieli a także organizuje  różne  formy aktywności  dla  uczniów  np.  wizyty  zawodoznawcze  na  Festiwalu  Zawodów w Krakowie.

 

 

Nie pal przy mnie proszę!

W naszej szkole realizowany jest program profilaktyczny „Nie pal przy mnie, proszę” adresowany do uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej oraz ich rodziców. Jego celem jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

Cel główny programu: Zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu.

Cele szczegółowe:

 Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.

Kształtowanie u dzieci  postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.

Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.

Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.

Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

 

 BEZPIECZNA+

Nasza szkoła realizuje  Rządowy program wspomagania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – Bezpieczna+

Celem Programu jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią.

Realizowane w ramach programu działania będą obejmowały następujące obszary:

 • bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni,
• kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły,
• poprawę bezpieczeństwa fizycznego w szkołach,
• tworzenie warunków do prowadzenia przez powiatowe i miejskie jednostki Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Program jest adresowany m.in. do uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkół.

„Bezpieczna+" przewiduje działania dotyczące m.in.: podniesienia poziomu kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia, które w niej występują. Dotyczy to np. opracowania i upowszechnienia rekomendacji w zakresie zabezpieczeń szkolnych sieci komputerowych, materiałów informacyjnych i dydaktycznych dotyczących bezpiecznego funkcjonowania w cyberprzestrzeni.
Realizacja programu zakłada także podniesienie jakości procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych poprzez przegląd stanu bezpieczeństwa szkół, opracowanie i wdrożenie rekomendowanych rozwiązań oraz upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz postępowania w sytuacjach kryzysowych.
Działania będą prowadzone we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa.

 


 CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

 

Kampania „Cała Polska czyta dzieciom” ma zachęcić dorosłych do codziennego czytania dzieciom dla przyjemności, ponieważ w dzisiejszym świecie mediów tylko w ten sposób można wychować czytelnika. Chodzi tu zresztą nie tylko o kolejną przeczytaną książkę, ale o wspólnie spędzony czas, budowanie więzi i zaufania, możliwość pytań i rozmowy. Jest to świetny moment do wspólnej zabawy i śmiechu, ale też do prowadzenia rozmów.

Cele spotkań:

Uwrażliwienie dzieci na piękno słowa pisanego,

Rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań oraz zamiłowań czytelniczych dzieci,

Utrwalenie potrzeby stałego kontaktu z książką

Właściwe korzystanie z książek ( mycie rąk, nie zaginanie kartek, właściwe miejsce do oglądania czy czytania, odkładanie na wyznaczone miejsce),

Rozumienie konieczności szanowania książek,

Docenianie znaczenia książki w życiu człowieka, jej rola poznawcza,

Zwrócenie uwagi na różnorodność książek ( tematyka ).

 

OWOCE I WARZYWA W SZKOLE

 

Od roku szkolnego 2017/2018 dwa unijne programy - "Mleko w szkole" i Owoce w szkole" będą połączone. Głównym celem programu Wspólnej Polityki Rolnej „Owoce i warzywa w szkole” jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym. Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się 2, 3 razy w tygodniu świeże owoce i warzywa (przygotowane do bezpośredniego spożycia, wystarczająco rozwinięte, dojrzałe, zdrowe) oraz soki. Dzieci otrzymują jabłka, gruszki, truskawki, borówki amerykańskie, marchewkę, słodką paprykę, rzodkiewki, pomidorki i kalarepę oraz soki owocowe i warzywne. Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego. Aby skutecznie i trwale ukształtować nawyki żywieniowe - dzieci nie tylko otrzymują porcje owoców i warzyw, ale również uczestniczą w działaniach edukacyjnych informujących o zaletach spożywania owoców i warzyw. Każda szkoła uczestnicząca w programie, zgodnie z wytycznymi MEN realizuje różnego rodzaju działania poświęcone zdrowemu żywieniu oraz pochodzeniu owoców i warzyw Celem programu „Szklanka mleka ” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.

 

KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA

 

Jest programem edukacyjnym, który wpisuje się w szczytną inicjatywę poprawienia bezpieczeństwa najmłodszych uczniów klas podstawowych. Edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa jest zadaniem długofalowym i wymagającym dużego zaangażowania ze strony rodziców, jak i nauczycieli. Mamy jednak nadzieję, że dzięki tej akcji uda nam się wspólnie wykonać kolejny, duży krok w kierunku zapewnienia naszym dzieciom bezpieczeństwa. W ramach akcji przygotowano bezpłatne materiały edukacyjne dla nauczycieli, książeczki edukacyjne dla dzieci, jak również specjalne broszury informacyjne dla rodziców, aby uwrażliwić ich na niektóre kwestie związane z bezpieczeństwem ich dzieci.

POLA NADZIEI

Celem ogólnopolskiej akcji „Pola Nadziei” jest propagowanie idei hospicyjnej i zwracanie uwagi na problemy opieki paliatywnej. Symbolem akcji są żonkile rozdawane darczyńcom. Nasza szkoła bardzo chętnie i z pełnym zaangażowaniem włącza się w te ideę. To właśnie uczniowie, poprzez swój udział dają dowód na to, że takie akcje mają sens, jeśli nie bezpośrednio – pracując z potrzebującymi, to na pewno w sposób pośredni – „siejąc” nadzieję. Dla ludzi chorych jest ona – bardzo często – najważniejsza.

TRZYMAJ FORMĘ

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj formę" współorganizowany jest  przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia. 

 Celem programu "Trzymaj formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.