Szkoła Podstawowa nr 2 w Miechowie

Szkoła Podstawowa nr 2 w Miechowie

32-200 Miechów

os. Generała Wł. Sikorskiego 15A

Tel.: (41) 383-05-97

PEDAGOG/LOGOPEDA

  

PEDAGOG SZKOLNY

mgr Joanna Filipek

mgr Jolanta Bogacz

Nadrzędnym zadaniem pedagoga szkolnego jest udzielanie pomocy uczniom  znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej, rodzinnej, dbanie o właściwy rozwój dzieci i młodzieży i w tym celu podejmowanie działań wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych, zaradczych.

Można wyróżnić 5 głównych zakresów zadań pedagoga szkolnego:
I.    Zadania ogólnowychowawcze:
(kontrola obowiązku szkolnego uczniów, współpraca z nauczycielami, rodzicami, uczniami, innymi instytucjami wspierającymi wychowanie dzieci i młodzieży, poznanie środowiska szkolnego i rodzinnego uczniów, rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych dzieci i młodzieży, organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom)
II.    Profilaktyka wychowawcza:
(diagnoza zagrożeń, hamujących prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży, podejmowanie działań zaradczych, prowadzenie zajęć z młodzieżą - realizacja wybranych programów profilaktycznych, organizowanie imprez dotyczących profilaktyki uzależnień, agresji, innych zagadnień wychowawczych)
III.    Indywidualna opieka pedagogiczna:
(pomoc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych (mediacje), pomoc w trudnościach szkolnych - rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, w razie konieczności kierowanie uczniów na specjalistyczne badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu profesjonalnej diagnozy przyczyn trudności szkolnych, przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży, terapia zachowań dysfunkcyjnych w stosunku do uczniów niedostosowanych społecznie, agresywnych, a także dla ofiar przemocy, obserwacje, konsultacje ze specjalistami w szczególnie trudnych przypadkach (psycholog, neurolog, terapeuta, psychiatra).
IV.    Pomoc materialna:
(współpraca z MOPS, GOPS i PCPR, dyrekcją, nauczycielami w celu udzielania pomocy uczniom, rodzicom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej (dożywianie w szkole, pomoc uczniom w zaopatrzeniu się w podręczniki szkolne, stypendia szkolne), współpraca z Sądem.
V.    Orientacja zawodowa:
(m. in. pomoc uczniom w wyborze przyszłej szkoły i zawodu, gromadzenie materiałów z zakresu profesjonalnego poradnictwa zawodowego, udostępnianie materiałów osobom zainteresowanym, zajęcia z młodzieżą, współpraca z instytucjami, zajmującymi się poradnictwem zawodowym).

 

Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga:
•    gdy nie radzą sobie z programem nauczania, chcą pomocy i rady z tym związanej,
•    gdy ktoś naruszy ich prawa;
•    gdy ktoś stosuje wobec nich przemoc;
•    gdy potrzebują pomocy i rady;
•    gdy chcą porozmawiać z kimś życzliwym;
•    gdy chcą poradzić się, wybierając przyszły zawód, szkołę ponadgimnazjalną.

 

Rodzice uczniów mogą oczekiwać:
-  pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka:
•    trudności w nauce bądź niepowodzenia szkolne dziecka - możliwość rozpoznania przyczyn kłopotów w nauce, poprzez kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, diagnozującą przyczyny niepowodzeń szkolnych, deficyty rozwojowe dzieci;
•    problemy z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka z rówieśnikami);
•    uzyskania informacji o dalszej ścieżce edukacyjno - zawodowej dla swojego dziecka.

 

Nauczyciele mogą oczekiwać:
•    pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów;
•    analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
•    współpracy w zakresie diagnozowania środowiska rodzinnego ucznia, rozpoznawania potencjalnych możliwości, bądź ograniczeń młodzieży;
•    wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego (m.in. organizowanie imprez profilaktycznych, zajęcia wychowawcze z młodzieżą,   realizowanie wybranych programów profilaktycznych, zajęcia dotyczące wyboru przyszłej szkoły i zawodu);
•    wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów (np. indywidualnych rozmów z uczniami, rodzicami uczniów sprawiającymi różnego rodzaju problemy wychowawcze, rozmów z agresorami, ofiarami przemocy, uczniami wagarującymi, nieprzystosowaniem społecznym);
•    wsparcia w podejmowaniu działań mediacyjnych i kryzysowych w szkole.

Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2018/2019:

 

 

Logopeda mgr Edyta Szmigiel- Skóra

Logopeda zajmuje się kształtowaniem mowy –prowadzi profilaktykę logopedyczną, oraz terapię logopedyczną, mającą na celu usunięcie istniejących wad wymowy.

W zajęciach terapii logopedycznej uczestniczą dzieci typowane na podstawie wyników badań z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a także zgłoszeni przez nauczycieli, pedagoga szkolnego po przeprowadzonej diagnozie wstępnej.

Warto pamiętać, że znaczną część zaburzeń mowy można złagodzić bądź zlikwidować, jednak warunkiem tego jest ścisła współpraca rodziców/opiekunów z logopedą. Zatem konieczne jest utrwalanie uzyskanych efektów w domu, gdyż tylko systematyczne, codzienne ćwiczenia rodziców z dzieckiem w domu są ogromną pomocą.

Godziny pracy logopedy w roku szkolnym 2018/2019: