Szkoła Podstawowa nr 2 w Miechowie

Szkoła Podstawowa nr 2 w Miechowie

32-200 Miechów

os. Generała Wł. Sikorskiego 15A

Tel.: (41) 383-05-97

Regulamin Klubu Wolontariusza

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariusza przy Szkole Podstawowej nr 2 w Miechowie 

Postanowienia ogólne: 

1.  Wolontariat  –  to  bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie  na rzecz

innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko- przyjacielskie. 

2. Wolontariusz  -  osoba pracująca na zasadzie  wolontariatu.  Wolontariuszem

może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego. 

3. Szkolny Klub Wolontariusza jest inicjatywa młodzieży, skierowana do ludzi

młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania

w  środowisku  szkolnym  i  lokalnym, wspomagać różnego  typu  inicjatywy

charytatywne, kulturalne.

 

4.  Klub Wolontariusza działa strukturze Samorządu Uczniowskiego i jest wspólnotą otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym. 

Cele i działania:

1.  Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem.

2.  Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.

3.  Kształtowanie postaw prospołecznych.

4.  Rozwijanie empatii, zrozumienia.

5.  Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

6.  Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

7.  Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.

8.  Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o

charakterze regularnym i akcyjnym.

 

Prawa Wolontariusza 

a)   Do Szkolnego Klubu Wolontariuszy może należeć młodzież szkolna

Szkoły Podstawowej nr 2 w Miechowie.

b)  Członkowie Klubu poświęcają sie dla innych, ale nie zapominają o sobie.

c)   Członkowie Klubu mogą zgłaszać własne propozycje i inicjatywy swojej

działalności.

d)  Członkowie Klubu mogą podejmować prace w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.

e)   Członkowie Klubu mogą liczyć na wsparcie ze strony koordynatora lub

innych członków klubu.  

 

Obowiązki Wolontariusza:  

 1. Członkowie Klubu  muszą  przedstawić  pisemna zgodę  rodziców  lub opiekunów na działanie w klubie.
 2. Członkowie Klubu systematycznie uczestniczą w pracach  klubu, a także w spotkaniach i warsztatach.
 3. Członkowie Klubu są słowni i wywiązują sie ze swoich obowiązków.
 4. Członkowie Klubu  są  równi, szanują  siebie i  służą  pomocą  innym wolontariuszom
 5. Wolontariusze nie otrzymują  wynagrodzenia  ani  żadnych  świadczeń  za wykonana prace. 

 

Struktura: 

1. Szkolny Klub Wolontariusza ma: 

• Lidera 

• Członków 

2. Szkolnym Klubem Wolontariusza opiekują sie nauczyciele koordynatorzy. 

(Dorota Małodobry, Jacek Banasik) 

 

Nagradzanie wolontariuszy: 

1.     Raz w  roku  zostanie zorganizowane spotkanie wolontariuszy  i koordynatorów, na którym  będzie podsumowana  działalność  członków Klubu. 

2.     Członkowie Klubu zostaną nagrodzeni poprzez: 

 • wyrażenie uznania słownego
 • pochwalę na forum szkoły
 • umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu Klubu, stronie internetowej
 • szkoły oraz dodatkowymi punktami wpisanymi do karty zachowań ucznia
 • wręczenie listów pochwalnych i dyplomów.
 • praca w ramach wolontariatu ma wpływ na ocenę zachowania.  

3.     Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.